2020-04-15 10:05:29

Pedagog ds. usamodzielnienia nieletnich

 • Do podstawowych działań pedagoga ds. usamodzielnienia nieletnich należy:
 
 • 1. Praca z wychowankami nowodoprowadzonymi do placówki.
 • (analiza potrzeb nieletniego i jego rodziny ).
 
 • 2. Kompletowanie dokumentacji wychowanka.
 
 • 3. Zapoznanie nieletniego z procedurą usamodzielnienia.
 
 • 4. Sporządzenie wspólnie z nieletnim oraz z opiekunem usamodzielnienia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, który jest podstawą do przyznania nieletniemu pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki po opuszczeniu placówki. Opracowany program pozwala na szczegółowe zaplanowanie drogi życiowej usamodzielnianego wychowanka, w tym planu kontynuowania nauki, zakresu współdziałania z rodziną naturalną, środowiskiem oraz instytucjami pomocy społecznej, oswojenia się z poszczególnymi etapami tej drogi i przewidzenia trudności jakie mogą go spotkać. Zawiera również zobowiązania wychowanka do realizacji poszczególnych etapów programu.
 
 • 5. Prowadzenie programu usamodzielnienia w trakcie pobytu w placówce oraz po opuszczeniu przez nieletniego zakładu.
 
 • 6. Kontakty z różnymi instytucjami –MOPS, PCPR, instytucje pozarządowe, Sądy, Urzędy Miasta i Gminy w kontekście usamodzielnienia nieletniego.
 
 • 7. Sporządzenie opinii na temat środowiska rodzinnego oraz sytuacji finansowej celem udzielenia pomocy rzeczowej bądź finansowej nieletniemu w placówce.
 
 • 8. Pomoc w uzyskaniu lokalu mieszkalnego dla wychowanka, który nie ma zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych lub skierowanie nieletniego do mieszkania chronionego .
 
 • 9. Poradnictwo w ramach aktywizacji zawodowej.
 
 • 10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej nieletnich wobec których orzeczono pracę społecznie użyteczną.
 
 • 11. Wspomaganie i wspieranie wychowanka, który jest umieszczony poza placówką w trybie art. 86 upn i 90 upn
 
 • 12. Rozmowy indywidualne, wychowawcze, dyscyplinujące, wyjaśniające z wychowankami, pogadanki nt. uzależnień, sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych
 
 • 13. Współpraca z rodzicami/opiekunami nieletniego w procesie jego wychowania.
 
 • 14. Przeprowadzanie rozmów z rodzicami lub opiekunami, aktywizowanie ich oraz poradnictwo w zakresie pomocy socjalnej.