2020-12-28 16:52:45

Odwiedziny wideo-online

 • Z uwagi na wprowadzenie ograniczeń dotyczących bezpośrednich  odwiedzin, na czas trwania czasowego ograniczenia w związku
 • z zwalczaniem COVID 19, w ramach ochrony więzi rodzinnych oraz pomocy w nawiązaniu kontaktów nieletnich z rodzicami, prawnymi opiekunami zapewnia się możliwość udostępnienia komunikatora  internetowego skype/messenger dla wychowanków
 • i członków rodziny.
 
 • Prosimy o zapoznanie się z procedurami korzystania z komunikatora internetowego skype/messenger w Zakładzie Poprawczym
 • i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
 
 • 1. Korzystanie z komunikatora skype/messenger odbywać się będzie pod opieką pedagoga z zespołu diagnostyczno-korekcyjnego.
 
 • 2. Miejsce i częstotliwość rozmów określa organizujący je pedagog, po wcześniejszym zgłoszeniu (najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego środowe spotkanie), zamiaru udziału w rozmowie przez wychowanka lub jego rodziców, prawnych opiekunów, dziadków lub rodzeństwa.
 
 • 3. Spotkania odbywać się będą w każdą środę w godzinach 15.30-17.00. W przypadku braku możliwości zrealizowania spotkania
 • w środę, pedagog wyznaczy inny dzień.
 
 • 4. Przewidziany czas rozmowy dla każdego wychowanka wynosi 10 minut.
 
 • 5. O możliwości korzystania ze skypea/messengera przez wychowanków decyduje pedagog ZDK w porozumieniu z wychowawcą pełniącym dyżur w grupie wychowawczej.
 
 • 6. Osoby, z którymi wychowankowie będą mogli kontaktować się za pośrednictwem skypea/messengera to: rodzice, prawni opiekunowie, dziadkowie oraz rodzeństwo. Każdorazowo osoba biorąca udział w spotkaniu on-line będzie poproszona
 • o identyfikację tożsamości (okazanie dokumentu ze zdjęciem).
 
 • 7. W sytuacji w której pedagog ZDK uzna trwającą rozmowę za zagrożenie dla bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu (ryzyko przekazania informacji-grypsu, niestosownego zachowania, wulgaryzmów słownych, wulgarnych gestów, gróźb, itp.)
 • ma prawo przerwać rozmowę.