2021-03-22 16:57:37

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

  • Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim zgodnie z obowiązującymi przepisami /Ustawa z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami DZ. U z 2019,poz. 1696/ wyznaczył Pana Piotra Bujnowicza kierownika gospodarczego na osobę wykonującą zadania koordynatora dostępności w ZPiSdN w Konstantynowie Łódzkim.
 
  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim, ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki, tel.: 42 211-12-58, Fax: 42 211-06-86. Osoba kontaktową jest Pan Piotr Bujnowicz, sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl. Drogą mailową i telefoniczną można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
  • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
  • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.