historiaeng

Per Ardua ad AstraPrzez przeciwności do gwiazd

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim jest placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat

więcej

USAMODZIELNIENIE DLA WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁAD POPRAWCZY  W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

Usamodzielnienie jest procesem wprowadzającym wychowanka do podjęcia samodzielnego życia. W zależności od indywidualnej sytuacji życiowej proces ten może trwać do kilku lat. Proces usamodzielnienia obejmuje osoby, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo- wychowawczej, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Osoby te zostają objęte pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Zbiór wszystkich działań i świadczeń znajduje swoje umocowanie w Ustawie o Pomocy Społecznej i w rozporządzeniu będącym aktem wykonawczym do tej ustawy.

Usamodzielniany wychowanek zostaje objęty pomocą:
I.  pieniężną na usamodzielnienie
II.  pieniężną na kontynuowanie nauki
III.  pieniężną na zagospodarowanie – w formie rzeczowej
IV.  w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

I. POMOCĄ Z TYTUŁU USAMODZIELNIENIA WYCHOWANEK ZOSTAJE OBJĘTY DOPIERO PO OPUSZCZENIU PLACÓWKI, KTÓRA PODLEGA ROZLICZENIU.

Pomoc, o której mowa wyżej przysługuje po spełnieniu kilku warunków, w szczególności:

 • umieszczenie w rodzinie zastępczej lub skierowanie na pobyt całodobowy do placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich i specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu
 • wychowanek przebywał w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym albo młodzieżowym ośrodku szkolno-wychowawczym co najmniej rok
 • co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności pracownik socjalny placówki wspólnie
 • z wychowankiem  wyznacza osobę, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawi pisemną zgodę tej osoby na pełnienie tej funkcji do właściwego PCPR
 • co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności pracownik socjalny złoży do właściwego PCPR  Indywidualny Program Usamodzielnienia (uwzględniający plan podejmowanych działań i terminy ich realizacji)
 • złoży wniosek o przyznanie wyżej wymienionej pomocy
 • sytuacja dochodowa usamodzielnianego wychowanka kwalifikuje go do przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki tj. jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty: 954 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 702 zł na osobę w rodzinie.

Opiekunem usamodzielnienia może być (po wyrażeniu zgody):

 • jedno z rodziców zastępczych
 • dyrektor placówki rodzinnej
 • pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie
 • wychowawca
 • psycholog
 • pracownik socjalny placówki opiekuńczo wychowawczej, domu pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakładu poprawczego, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego
 • inna osoba wskazana przez wychowanka.

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

 • zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej
 • opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia
 • ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie
 • współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą oraz gminą
 • opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie
 • i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje:

 • na wniosek osoby usamodzielnianej zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia
 • jeżeli osoba usamodzielniana zadeklaruje się pisemnie, że pomoc ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby,
 • w szczególności na polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych, pokrycie wydatków związanych z nauką (innych niż wydatki związane z pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki)
 •  osoba usamodzielniana realizuje założenia programu usamodzielnienia
 • mieści się w kryterium dochodowym uprawniającym do przyznania tej pomocy.

Obowiązki osoby usamodzielnianej:

 • realizacja poszczególnych postanowień indywidualnego programu usamodzielnienia w wyznaczonych terminach
 • ścisłej współpracy z pracownikiem socjalnym oraz opiekunem usamodzielnienia
 • stawianie się na wezwania opiekuna oraz pracownika socjalnego w celu omówienia przebiegu programu
 • informowaniu organu udzielającego pomoc o każdorazowej zmianie sytuacji materialnej i życiowej w tym w szczególności o przerwaniu nauki.
 • aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz osiągania jak najlepszych wyników w nauce
 • przedkładania w okresach wskazanych przez PCPR pisemnego, oryginalnego zaświadczenia potwierdzającego fakt nauki a w razie potrzeby także o frekwencji i uzyskiwanych ocenach
 • uczestnictwa w innych formach zajęć wskazanych przez pracownika socjalnego bądź opiekuna mających na celu jej życiowe usamodzielnienie

II.  Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje:

 • na wniosek osoby usamodzielnianej kontynuującej naukę
 • w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia
 • wypłacana jest w wysokości 494,10 zł miesięcznie w okresie nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat
 • mieści się w kryterium dochodowym uprawniającym do przyznania tej pomocy
 • realizuje założenia programu usamodzielnienia
 • pod warunkiem przedłożenia na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki
 • w wymienionych wyżej szkołach.
 • pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje tylko
 • w czasie trwania nauki, a świadczenia pobrane po stwierdzeniu przerwania nauki podlega zwrotowi i stanowi świadczenie pobrane nienależnie

III.  Pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej:

Przeznaczona jest na zakup: materiałów niezbędnych  do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędnych urządzeń domowych, pomocy naukowych, sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu, który może służyć do podjęcia zatrudnienia

IV.  Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych:
Pracownik socjalny Zakładu lub Schroniska składa wniosek  do właściwego urzędu o przydział lokalu mieszkalnego wychowankowi który:

 • nie ma zabezpieczonych potrzeb mieszkaniowych,
 • nie posiada stałego zameldowania,
 • który ma sądownie  orzeczoną eksmisję z zajmowanego lokalu,
 • ma bardzo trudne warunki mieszkaniowe,
 • celowa jest zmiana miejsca zamieszkania ze względu na kryminogenne środowisko sąsiedzkie.

PRZYZNANIA POMOCY PIENIĘŻNEJ NA USAMODZIELNIENIE  I POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI MOŻNA ODMÓWIĆ GDY:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie rodzinę zastępczą lub placówkę;
 • osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana porzuci pracę i uchyla się od podjęcia proponowanego zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej

POMOC PIENIĘŻNĄ NA USAMODZIELNIENIE I POMOC PIENIĘŻNĄ NA KONTYNUOWANIE NAUKI OBOWIĄZKOWO ZAWIESZA SIĘ W PRZYPADKU, GDY PRZECIWKO OSOBIE USAMODZIELNIANEJ WSZCZĘTO POSTĘPOWANIE KARNE O PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO, DO CZASU PRAWOMOCNEGO ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA.