historiaeng

Per Ardua ad AstraPrzez przeciwności do gwiazd

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim jest placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat

więcej
Dodano: 9 Mar 2017 Więcej >>

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego grzewczego na rok 2017/2018. Nr sprawy W- 05/2017 .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać na stronie www.ignacew.edu.pl lub w siedzibie przy ul. Ignacew9 w godzinach 7:00-15:00  w pokoju administracji na parterze.

Zamieszczenie ogłoszenia : obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

Zamawiający :

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9

Rodzaj Zamawiającego :

Inny jednostka budżetowa

Przedmiot zamówienia :

Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego w ilości 200.000 litrów w sezonie grzewczym 2017/2018

Rodzaj zamówienia :

Dostawy

Wspólny słownik zamówień (CPV): 09.13.51.00-5

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

Termin wykonania zamówienia: 18 miesięcy lub do wyczerpania ilości w umowie

Informacje o charakterze prawnym ekonomicznym finansowym i technicznym

Wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

  1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania : koncesja , zezwolenie lub licencja do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia – spełnia/ nie spełnia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podst. Art. 24 ust.1 ustawy:

W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.24 ust.1 ustawy oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków należy przedłożyć:

1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.. 24 ust. 1 pkt2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Informacja, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

  1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

Inne dokumenty :

Wypełniony formularz oferty

Procedura:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Kryteria oceny ofert : najniższa cena

Miejsce i termin składania ofert: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9 do dnia 21.03.2017r do godz. 11:00

Termin związania ofertą : 30dni

Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Adres strony internetowej na której Zamawiający zamieścił Specyfikację istotnych warunków zamówienia : www.ignacew.edu.pl

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia : nie

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 09.03.2017 r numer …39646…


  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA w formacie pdf:

SIWZ NA OLEJ 05-2017

Załącznik nr-1 Formularz ofertowy wykonawcy 05-2017

Załącznik nr-2 Formularz cenowy 05-2017

Załącznik nr-3 Oświadczenie o spełnieniu warunków 05-2017

Załącznik nr-4 Oświadczenie 05-2017

Załącznik nr-5 Wykaz 05-2017

Załącznik nr-6 Umowa nr 05/2017