Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ogłasza konkurs ofert na wykonanie rocznego przeglądu budynków/obiektu na rok 2018, Nr sprawy  13/2018.

Zamieszczenie ogłoszenianieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Zamawiający :

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9

Rodzaj Zamawiającegoinny jednostka budżetowa

Przedmiot zamówienia :

wykonanie rocznego przeglądu budynków/obiektu na rok 2018,

nr sprawy  13/2018 – 13 obiektów, powierzchnia użytkowa 6586 m2.

Rodzaj zamówienia :  usługa

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 71.35.61.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie

Termin wykonania zamówienia 09 maja 2018 r

Informacje o charakterze prawnym ekonomicznym finansowym i technicznym

Wadium : zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania : koncesja , zezwolenie lub licencja do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia – spełnia/ nie spełnia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podst. Art. 24 ust.1 ustawy : nie dotyczy

Informacja, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć : nie dotyczy

 Inne dokumentyoferty

Procedura :

Tryb udzielenia zamówienia :

Udzielenie zamówienia do 30000,- euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004. ( Dz. U. 2017. 1579 )

Kryteria oceny ofertnajniższa cena

Miejsce i termin składania ofert :

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9

do dnia 24.04.2018r do godz. 11:00

Termin związania ofertą30 dni

Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej : zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Adres strony internetowej na której Zamawiający zamieścił Specyfikację istotnych warunków zamówienia : www.ignacew.edu.pl

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienianie


OGŁOSZENIE DO POBRANIA w formacie pdf

 


Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.