Oferta pracy - pedagog w zespole diagnostyczno-korekcyjnym

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim

Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

PEDAGOGA W ZESPOLE DIAGNOSTYCZNO-KOREKCYJNYM

 

MIEJSCE PRACY:

 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
  Ignacew 9,
  95-050 Konstantynów Łódzki

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzenie terapii pedagogicznej
 • Prowadzenie diagnozy i działań korekcyjnych

WARUNKI PRACY:

 • Zatrudnienie na podstawie KN, wg. awansu zawodowego
 • Praca w wymiarze 22/22

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie: pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji ewentualnie w zakresie profilaktyki społecznej

INNE WYMAGANI

 • Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w pełnym wymiarze godzin w placówkach resocjalizacyjnych lub w ich nadzorze
 • Uprawnienia do prowadzenia terapii zajęciowej
 • Umiejętność i doświadczenie w tworzeniu opinii na potrzeby Sądów

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail:

m.czaplinska@konstantynow.zpisdn.gov.pl

 

Termin składania ofert 28.01.2019

 

Plik do pobrania: Oferta pracy pedagog

Czytaj dalej

OFERTA PRACY - Specjalista ds. księgowości i wynagrodzeń

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
ogłasza nabór kandydatów do pracy
na stanowisko:
specjalisty ds. księgowości i wynagrodzeń

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:              1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Data publikacji ogłoszenia:                                 1 września 2018 r.

Termin składania ofert:                                      17 września 2018 r.

 

Zakres obowiązków:

-  Sporządzanie list płac dla pracowników: rozliczanie nadgodzin, godzin ponadwymiarowych, urlopów zwolnień lekarskich, premii, świadczeń dodatkowych.

-  Sporządzanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

-  Współpraca z ZUS, US, GUS, PFRON (sporządzanie deklaracji).

-  Prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

-  Przygotowywanie zestawień i statystyk dla kierownictwa.

-  Sporządzanie list płac kieszonkowego i stypendium dla wychowanków.

-  Bieżąca analiza planu wynagrodzeń pod względem wykorzystania funduszu.

- Dekretacja list płac oraz bieżąca analiza kont wynagrodzeń.

-  Sporządzanie kwartalnych zestawień budżetowych MS-DB 5 i Rb-70.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej 2-letni staż pracy.
 • Doświadczenie w samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń.
 • Praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów podatkowych oraz przepisów
  o ubezpieczeniach społecznych.
 • Mile widziana znajomość karty nauczyciela.
 • Doświadczenie w obsłudze programów płacowych.
 • Obsługa programu ZUS PŁATNIK.
 • Poważne i rzetelne podejście do powierzonych zadań.
 • Obowiązkowość, staranność, skrupulatność, samodzielność, umiejętne organizowanie własnej pracy, umiejętność współpracy, kreatywność, chęć uczenia się.
 • Wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
 • Rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Dodatkowe świadczenia z funduszu socjalnego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz
  z motywacją.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnienie tego warunku uzyskanego
  z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego
  i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „nabór na stanowisko specjalista ds. księgowości i wynagrodzeń” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

 1. Ignacew 9

95-050 Konstantynów Łódzki

 

W terminie do dnia: 17 września 2018 r. (decyduje data wpływu do Zakładu).

Czytaj dalej

OFERTA PRACY - Psycholog

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat Poszukujemy kandydatów na stanowisko:   PSYCHOLOG   MIEJSCE PRACY:
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
OPIS STANOWISKA:
 • Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie
 • Prowadzenie rozmów z rodzicami wychowanków dotyczących rozwoju i stanu ich dziecka
 • Stała współpraca z wychowawcami i całym personelem zakładu
WARUNKI PRACY:
 • Zatrudnienie przez mianowanie
 • Praca w wymiarze 22/22
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych - mgr Psychologii
 • Długoletnie doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu pracy z trudną młodzieżą (resocjalizacja; socjoterapia), doświadczenie w pracy w zespołach konsultacyjno-diagnostycznych, w zakładach karnych i poprawczych
 • Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl   Termin składania ofert 20.08.2018
Czytaj dalej

OFERTA PRACY - Terapeuta ds. uzależnień

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat Poszukujemy kandydatów na stanowisko:   TERAPEUTA do spraw uzależnień   MIEJSCE PRACY:
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
OPIS STANOWISKA:
 • Praca nad uzależnieniami młodzieży niedostosowanej społecznie
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych z wychowankami
 • Sporządzanie opinii o podopiecznych
 • Stała współpraca z wychowawcami i dyrektorem Zakładu
WARUNKI PRACY:
 • Praca w wymiarze 11/22
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych - Psychologii/Psychoterapii/Psychiatrii/Pedagogii
 • Mile widziane doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu pracy z trudną młodzieżą (resocjalizacja, socjoterapia)
 • Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oferty proszę przesyłać na adres pocztowy Zakładu lub e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl   Termin składania ofert 20.08.2018
Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 4