Ogłoszenie na przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego grzewczego na rok 2020/2021

Konstantynów, dnia 16.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy
 •   Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego grzewczego na rok 2020/2021.
 
 • Nr sprawy W25/2020.
 
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać na stronie www.ignacew.edu.pl lub w siedzibie przy ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki w godzinach 800 - 1600  w pokoju administracji na parterze.
 • Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
 • Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 • Zamawiający: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9
 • Rodzaj Zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa
 • Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego w ilości 150.000 litrów w sezonie grzewczym 2020/2021
 • Rodzaj zamówienia: Dostawy
 • Wspólny słownik zamówień (CPV): 09.13.51.00-5
 • Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy lub do wyczerpania ilości w umowie
 • Informacje o charakterze prawnym ekonomicznym finansowym i technicznym
 • Wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
 
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 1. 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: koncesja, zezwolenie lub licencja do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia – spełnia/ nie spełnia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podst. Art. 24 ust.1 ustawy:

W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków należy przedłożyć:

 1. 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Informacja, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 1. 1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

Inne dokumenty :

Wypełniony formularz oferty

Procedura:

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Miejsce i termin składania ofert: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9 do dnia 29.10.2020 r. do godz. 11.00

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Adres strony internetowej na, której Zamawiający zamieścił Specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.ignacew.edu.pl

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16.10.2020 r. numer 598137-N-2020

Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 2