Zespół diagnostyczno-korekcyjny

W skład zespołu wchodzą:
 • - psycholog
 • - pedagog
 
 • Zespół współpracuje z lekarzem psychiatrą, pedagogiem ds. usamodzielnienia nieletnich oraz terapeutą uzależnień.
 
 • Do podstawowych działań zespołu diagnostyczno-korekcyjnego należy:
 • 1. Opieka psychologiczno-pedagogiczna nad wychowankami nowodoprowadzonymi zakładu.
 
 • 2. Gromadzenie niezbędnej dokumentacji wychowanka.
 
 • 3. Opracowanie wspólnie z nieletnimi Indywidualnego Plan Resocjalizacji, który zawiera podstawowe informacje o wychowanku, jego osiągnięcia szkolne, konkretne umiejętności niezbędne do pracy w warsztatach szkolnych, informacje o kierunku rozwoju osobowości, jego pozytywnych cechach, wskazówki do pracy dydaktycznej, wychowawczej i terapeutycznej.
 
 • 4. Sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznej na potrzeby placówki, Sądu, prokuratury i innych instytucji współpracujących w procesie resocjalizacji nieletnich.
 
 • 5. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz TZA ( trening zastępowania agresji).
 
 • 6. Prowadzenie indywidualnych oddziaływań terapeutycznych adekwatnych do problemów poszczególnych wychowanków, mi. trening empatii, trening wnioskowania moralnego.
 
 • 7. Koordynacja działań wychowawczych – analiza struktury grupy i szczegółowa współpraca z pracownikami pedagogicznymi w tym zakresie.
 
 • 8. Indywidualna praca z wychowankiem, rozmowy wspierające, motywowanie do pozytywnych zachowań, korygowanie nieprawidłowych postaw, pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, interpersonalnych i rodzinnych.
 
 • 9. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 
 • 10. Współpraca z rodzicami/opiekunami nieletniego w procesie jego wychowania.
 
 • 11. Współpraca z pedagogiem do spraw usamodzielnienia w zakresie koordynowania działań w procesie usamodzielnienia wychowanków.
Czytaj dalej