Zespół diagnostyczny

W skład zespołu wchodzą:
 • - psycholog
 • - pedagog
 
 • Zespół współpracuje z lekarzem psychiatrą, pedagogiem ds. usamodzielnienia nieletnich oraz terapeutą uzależnień.
 
 • Do podstawowych działań zespołu diagnostycznego należy:
 • 1. Praca z wychowankami doprowadzonymi do placówki (wspieranie i szeroko pojęta pomoc psychologiczna i pedagogiczna).
 
 • 2. Udzielanie wychowankom pomocy w adaptacji do nowych warunków, otaczanie szczególną opieką wychowanków, którzy pozbawieni są wsparcia ze strony rodziny, z trudnościami adaptacyjnymi, z deficytami rozwojowymi czy też  trudnościami dydaktycznymi.
 
 • 3. Gromadzenie dokumentacji wychowanka:
 • - arkusz ocen
 • - orzeczenie kwalifikujące do szkoły specjalnej
 • - opinie ze szkoły lub poprzedniej placówki
 • - dokumentacja lekarska
 
 • 4. Diagnoza i opracowanie opinii psychologiczno-pedagogicznej na potrzeby placówki oraz Sądu.
 
 • 5. Systematyczna, bieżąca opieka pedagogiczna i psychologiczna nad wychowankami schroniska. Zespół kładzie nacisk na indywidualizację opieki nad nieletnimi, w związku z czym prowadzone są z nimi częste rozmowy indywidualne wspierające, wychowawcze, ukierunkowane na motywowanie do pozytywnych zachowań, korygowanie nieprawidłowych postaw, pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, interpersonalnych i rodzinnych.
 
 • 6. Obejmowanie oddziaływaniami terapeutycznymi wychowanków przejawiających zaburzenia w sferze emocjonalnej.
 
 • 7. Prowadzenie regularnych obserwacji nieletnich oraz pogadanek z nimi bezpośrednio w grupie internatowej w godzinach popołudniowych. Członkowie zespołu analizują atmosferę w grupie, wspierają wychowawców w rozwiązywaniu bieżących trudności wychowawczych oraz współpracują z nimi w rozwiązywaniu problemów chłopców wymagających zwiększonej uwagi
 
 • 8. Prowadzenie zajęć grupowych dotyczących m.in.: relacji w grupie pomiędzy wychowankami; ukierunkowane na integrację, obniżenie napięcia we wzajemnych kontaktach, uczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych, poprawę komunikacji.
 
 • 9. Współpraca z rodzicami/ opiekunami nieletniego w procesie jego wychowania. Organizowanie spotkań z rodzinami i opiekunami  nieletnich głównie podczas dyżurów niedzielnych, obejmujące:
 • - informowanie o zachowaniu i postępach resocjalizacyjnych dziecka;
 • - przeprowadzanie wywiadów z rodzicami bądź opiekunami nieletnich;
 • - udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinom
 
 • 10. Współpraca z:
 • - Sądami  i z kuratorami sądowymi,
 • - wychowawcami placówek opiekuńczych, w których chłopcy przebywali przed    umieszczeniem w tutejszej placówce ,
 • - szkołami oraz innymi instytucjami.
     
Czytaj dalej