historiaeng

Per Ardua ad AstraPrzez przeciwności do gwiazd

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim jest placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat

więcej

Wizyta osoby bliskiej jest ważnym wydarzeniem dla naszego wychowanka. Aby proces wychowawczy nieletnich umieszczonych w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich był skuteczny muszą być zachowane prawidłowe relacje z rodziną, najbliższymi.

W przypadku gdy podróż do osoby bliskiej znajdującej się w naszym zakładzie jest zbyt dużym obciążeniem finansowym dla rodziny istnieje możliwość otrzymania zasiłku na pokrycie kosztów podróży jako zasiłku celowego z funduszy opieki społecznej. W tej sprawie należy zgłaszać się we właściwym dla miejsca zamieszkania Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jak dojechać

a. własny środek transportu

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie jest położony przy drodze krajowej 710 ( w odległości około 100 metrów od niej).
Odległość od głównego skrzyżowania w Konstantynowie Łódzkim (z drogą 71 Pabianice – Zgierz) wynosi około 4 km.
Jadąc od centrum miasta w stronę Lutomierska należy skręcić w prawo w drogę dojazdową około 200 metrów przed przystankiem tramwajowym Ignacew i skrzyżowaniem z drogą oznaczoną drogowskazem Babiczki.
Zakład dysponuje bezpiecznym monitorowanym parkingiem.

b. komunikacja publiczna

Nasza placówka znajduje się w pobliżu przystanku tramwajowego MPK Łódź (Ignacew) i autobusowego PKS (Lutomierska/Ignacew, Ignacew, Konstantynów/Ignacew – zależnie od przewoźnika).
Tramwaj linii 43 pozwala dojechać do nas z centrum Łodzi , kursuje co około 70 minut.
Rozkłady jazdy, trasę i ceny biletów można znaleźć poniżej.
http://www.mpk.lodz.pl/

Autobusy PKS utrzymują komunikację z centrum Łodzi i Konstantynowa Łódzkiego (linia podmiejska Łódź Plac Niepodległości – Lutomiersk) oraz z innymi miastami regionu (Sieradz, Zduńska Wola, Turek, Warta, Szadek) – wyjeżdżają one z dworca autobusowego Łódź Kaliska
Informacja PKS Łódź 42 6319706

Z dworca kolejowego (informacja PKP) i autobusowego Łódź Kaliska (najbliższych dla dojazdów z dalszych miejscowości) najłatwiej dostać się do nas podmiejskim autobusem PKS lub autobusem dalekobieżnym w kierunku Lutomierska

Regulamin

Regulamin odwiedzin w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim.
1. Odwiedziny u wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim obywają się w soboty, niedziele, święta oraz dni wolne od nauki w szkole, w godz. 10:00 – 17:00
2. Odwiedziny w dni nauki szkolnej mogą się odbyć tylko za zgodą dyrektora placówki.
3. W odwiedzinach mogą jednorazowo uczestniczyć nie więcej niż cztery osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich będących pod opieką osoby dorosłej nie podlega ograniczeniu.
4. Dokumentem uprawniającym do wejścia na teren placówki są: dowód osobisty, dowód tożsamości cudzoziemca, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna. Małoletni nie posiadający legitymacji szkolnej wchodzą na teren placówki na podstawie ustnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania regulaminu odwiedzin i postepowania zgodnie z nim.
6. Osoby ubiegające się o wstęp na teren placówki jak i zawartość wnoszonych bagaży i rzeczy poddaje się kontroli przy użyciu urządzeń technicznych.
7. Zabrania się wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych i zabronionych, a w szczególności:
a. środków i sprzętu łączności
b. urządzeń służących do odtwarzania i rejestrowania informacji, dokumentów, listów, zdjęć itp. (np aparat fotograficzny, kamera, dyktafon, mp3, mp4 itd.)
c. napojów alkoholowych, produktów z alkoholem, drożdży
d. narkotyków, środków psychotropowych i odurzających
e. produktów żywnościowych sproszkowanych
f. lekarstw
g. wyrobów tytoniowych
h. mrożonek, jaj, surowego mięsa, słodzików
i. produktów w szklanych i metalowych opakowaniach
j. artykułów w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości
k. substancji i materiałów żrących
l. broni gazowej, ostrej, białej, amunicji, gazów paraliżujących, drażniących itp., paralizatorów
m. narzędzi do cięcia metalu, środków służących do obezwładniania
n. materiałów wybuchowych, rac, sztucznych ogni
o. substancji radioaktywnych, środków wybielających
p. materiałów i płynów palnych oraz substancji samozapalnych lub wchodzących w niebezpieczne reakcje z wodą
q. środków trujących, substancji zakaźnych lub niebezpiecznych dla środowiska
r. noży, nożyczek, igieł, brzytw, żyletek i strzykawek, wszelkiego rodzaju atomizerów
s. materiałów silnie magnetycznych
t. innych niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
8. Osobom nie wyrażającym zgody na poddanie się czynnościom kontrolnym, oraz osobom, co do których zachodzi podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zezwala się na wstęp na teren placówki.
9. Do placówki nie mają prawa wstępu osoby agresywne bądź zagrażające swym zachowaniem bezpieczeństwu jej funkcjonowania.
10. W uzasadnionych względami wychowawczymi przypadkach oraz prawidłowością toczącego się postępowania odwiedziny mogą odbywać się w obecności pracownika pedagogicznego wyznaczonego przez dyrektora.
11. W czasie odwiedzin za zgodą pracownika pedagogicznego nieletni może otrzymywać środki finansowe, które przekazane są do depozytu wychowawcy odpowiedzialnego za prowadzenie kieszonkowego, za pośrednictwem pracownika pedagogicznego pełniącego dyżur w grupie.
12. W razie stwierdzenia próby wniesienia materiałów, przedmiotów lub urządzeń, których posiadanie jest zabronione prawem, zostanie wezwana Policja, a odwiedzający zostanie zatrzymany do jej przyjazdu.
13. Osoba wchodząca na teren placówki wyraża zgodę na poddanie się czynnościom kontrolnym po odwiedzinach przy opuszczaniu placówki.
14. Podczas odbywania odwiedzin zabrania się między innymi:
a. palenia tytoniu
b. głośnych rozmów
c. używania wulgaryzmów
d. ostentacyjnego, fizycznego okazywania uczuć (w stosunku do osób niespokrewnionych)
e. zamiany miejsca przy stolikach
f. przekazywania bez zgody pracownika pedagogicznego jakichkolwiek przedmiotów, zarówno przez osoby odwiedzające jak i wychowanków
g. innych zachowań utrudniających i zakłócających tok odbywanych odwiedzin.
15. W razie naruszenia przez wychowanka lub osobę odwiedzającą ustalonych zasad i sposobu odbywania odwiedzin, odwiedziny mogą być przerwane lub zakończone przed czasem.
16. Podczas odwiedzin należy bezwzględnie podporządkować się zaleceniom dyrektora lub innych upoważnionych pracowników.
17. Wszelkie kwestie nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga dyrektor placówki lub upoważniony pracownik pedagogiczny.
18. Wychowanek może mieć zakazane lub ograniczone przez dyrektora lub osobę uprawnioną kontakty z osobami z poza placówki w przypadku, gdy kontakty te stwarzałyby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa placówki bądź mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub procesu resocjalizacji nieletniego.
W przypadku zakazu odwiedzin dyrektor powiadamia właściwy sąd.