2014-07-15 12:39:03

Zespół diagnostyczno-korekcyjny

Zespół diagnostyczno-korekcyjny w Zakładzie Poprawczym w Konstantynowie Łódzkim. Do podstawowych działań zespołu diagnostyczno-korekcyjnego należy:

 1. Praca z wychowankami doprowadzonymi do ZP (wspieranie i szeroko pojęta pomoc psychologiczno-pedagogiczna)
 •  przeprowadzenie rozmowy wstępnej z wychowankiem
 • opracowywanie wyników z rozmowy wstępnej w formie pisemnej wraz z zaleceniami do pracy wychowawczej
 • przekazywanie powyższych informacji będące podstawą tzw arkusza spostrzeżeń do poszczególnych działów ZP (szkoła, warsztaty, internat )
 1. Zapoznanie się z aktami osobowymi wychowanka, gromadzenie niezbędnej dokumentacji
 2. Udzielanie indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych
 4. Współpraca w procesie wychowywania i terapii z członkami rodzin, opiekunami, środowiskowymi ośrodkami pomocy i leczenia, sądami, kuratorami.
 5. Diagnozowanie we współudziale lekarza psychiatry występowania u wychowanków zespołu uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
 6. Przeprowadzanie badań psychologicznych i pedagogicznych i sporządzanie pełnych opinii  na wyraźne zlecenie Sądów  Rodzinnych lub MS
 7. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz TZA ( trening zastępowania agresji), prowadzenie terapii indywidualnej, psychoedukacji, rozbudzanie  zainteresowań poznawczych.
 8. Prowadzenie indywidualnych oddziaływań terapeutycznych adekwatnych do problemów poszczególnych wychowanków, min. trening empatii, trening wnioskowania moralnego.
 9. Organizuje i monitoruje proces leczenia określonych zaburzeń psychicznych
 10. Analiza i opiniowanie wniosków o zastosowanie środka dyscyplinarnego
 11.  Koordynowanie pracy Zespołu  d/s IPR
 12. Koordynacja działań wychowawczych- analiza struktury grupy i współpraca z pracownikami pedagogicznymi w tym zakresie ( także w kwestiach dotyczących pobytu wychowanka przebywającego poza zakładem w trybie art. 90 i 86 upn ).
 13. Współpraca z pedagogiem ds. usamodzielnień  w zakresie koordynowania działań w procesie usamodzielnienia wychowanków.
 14. Monitorowanie przestrzegania praw oraz godności osobistej wychowanków w  aspekcie przestrzegania Praw Człowieka, sygnalizowanie nieprawidłowości  w tym zakresie i podejmowanie działań naprawczych.