2014-07-11 10:48:39

Szkola

Szkoły w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim sz.koła   Praca w szkołach zorganizowana jest w sześciu oddziałach : 3-letnie Gimnazjum Nr 2 (4 oddziały), 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2 oddziały). W szkole zawodowej realizowana jest nauka w zawodach stolarz i ślusarz, natomiast w gimnazjum chłopcy przysposabiają się do pracy w w/w zawodach. Do podstawowych zadań szkoły należy:
  • zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego i fizycznego zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi;
  • umożliwienie nieletniemu zdobywania wiedzy i umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu i niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia odpowiedniego etapu edukacyjnego;
  • rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizację dodatkowych ciekawych zajęć dla uczniów (opracowywanie projektów edukacyjnych)
  • współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;
Dodatkowe formy wychowawczo-edukacyjne: W trakcie roku szkolnego realizowane są wycieczki rowerowe, konkursy w ramach zajęć opiekuńczych miedzy świętami (Boże Narodzenie, Wielkanoc). Cyklicznie pracownicy szkoły organizują Dzień Sportu – zawody sportowe dla wszystkich wychowanków placówki w wielu dyscyplinach sportowych - z okazji Dnia Dziecka, oraz zawody sprawnościowe „Siłacze”. Oprócz pracy dydaktycznej w szkole, chłopcy korzystają z biblioteki i stoisk multimedialnych, realizowany jest DKF (filmowy klub dyskusyjny) w ramach zajęć pozaszkolnych. Dla uczniów, którzy posiadają zaległości programowe organizowane są zajęcia kompensacyjne. Dodatkowo prowadzone są zajęcia z ogólnej rekreacji ruchowej w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego w profesjonalnie wyposażonej siłowni. Kadra nauczycielska W szkole zatrudnionych jest 9 nauczycieli. Są to długoletni pracownicy, którzy z oddaniem realizują założenia procesu dydaktyczno-wychowawczego. Wszyscy posiadają wymagane wykształcenie kierunkowe oraz kwalifikacje z pedagogiki resocjalizacyjnej. Baza lokalowa W szkole znajduje się pięć w pełni wyposażonych sal lekcyjnych w tym jedna informatyczna, oraz sala gimnastyczna. Szkoła korzysta z boisk znajdujących się w obrębie placówki. Nauczyciele posiadają do swojej dyspozycji pokój nauczycielski z pełnym wyposażeniem multimedialnym. Jakość bazy lokalowej w sposób zadowalający pozwala realizować poszczególne jednostki lekcyjne, tak aby były one atrakcyjne dla uczniów i pozwalały im nabyć potrzebną wiedzę i umiejętności.