2019-07-02 19:04:39

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO

Podstawa prawna: § 22 oraz § 26, ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.04.2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz..939 z późn. zmianami) oraz Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1000 z późn. zmianami).

Informujemy, że za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę na rzecz Budżetu Państwa w wysokości : 26 zł.
Opłatę wnosi się w kasie zakładu lub na rachunek bankowy zakładu:

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
Narodowy Bank Polski o/o w Łodzi
15 1010 1371 0008 8222 3100 0000

z dopiskiem: imię i nazwisko absolwenta a w tytule przelewu: opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

Osoba zainteresowana składa podanie do Dyrektora Szkół z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego. Do podania należy dołączyć dowód wpłaty. Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub przesłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.