2018-04-17 13:13:35

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ogłasza konkurs ofert na wykonanie rocznego przeglądu budynków/obiektu na rok 2018, Nr sprawy  13/2018. Zamieszczenie ogłoszenianieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Zamawiający : Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9 Rodzaj Zamawiającegoinny jednostka budżetowa Przedmiot zamówienia : wykonanie rocznego przeglądu budynków/obiektu na rok 2018, nr sprawy  13/2018 – 13 obiektów, powierzchnia użytkowa 6586 m2. Rodzaj zamówienia :  usługa Wspólny słownik zamówień (CPV) : 71.35.61.00-9 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie Termin wykonania zamówienia 09 maja 2018 r Informacje o charakterze prawnym ekonomicznym finansowym i technicznym Wadium : zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków : Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania : koncesja , zezwolenie lub licencja do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia – spełnia/ nie spełnia Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podst. Art. 24 ust.1 ustawy : nie dotyczy Informacja, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć : nie dotyczy  Inne dokumentyoferty Procedura : Tryb udzielenia zamówienia : Udzielenie zamówienia do 30000,- euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004. ( Dz. U. 2017. 1579 ) Kryteria oceny ofertnajniższa cena Miejsce i termin składania ofert : Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich  95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9 do dnia 24.04.2018r do godz. 11:00 Termin związania ofertą30 dni Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej : zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Adres strony internetowej na której Zamawiający zamieścił Specyfikację istotnych warunków zamówienia : www.ignacew.edu.pl Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienianie
OGŁOSZENIE DO POBRANIA w formacie pdf