string(42) "Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na" ZPiSdN | Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowi Łódzkim

2018-11-15 18:35:12

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Roboty termomodernizacyjne dachu i elewacji budynku hostelu przy ZPiSdN w Konstantynowie Łódzkim"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Roboty termomodernizacyjne dachu i elewacji budynku hostelu przy ZPiSdN w Konstantynowie Łódzkim" Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie określonym przedmiarem robót dla w/w zadania oraz zgodnie z projektami budowlanymi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierają: a) Przedmiar robót, - stanowiący dodatek nr 8 do SIWZ, b) Projekt budowlany-- stanowiący dodatek nr 9 do SIWZ, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót– stanowiący dodatek nr 10 do SIWZ, 4 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).   Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (podwykonawcę)  na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: - czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w  dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi: osób kierujących budową, kierowników robót, osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.   Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone we wzorze umowy.   Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.   Pełne ogłoszenie o zamówieniu 1 formularz oferty - dodatek nr 1  2 Oświadczenie o warunkach 3 oświadczenie o wykluczeniu 4 Doś. zawodowe 5 Grupa kapitałowa 6 Ośw. o robotach 7 wzór umowy 8 przedmiar robót 9 projekt 10 Specyfikacja techniczna- docieplenie stropodachu 10 Specyfikacja SIWZ  

2018-10-23 17:43:22

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy oleju grzewczego do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim - nr sprawy W 36/2018

Konstantynów, dnia 23.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego grzewczego na rok 2018/2019. Nr sprawy W36/2018.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać na stronie www.ignacew.edu.pl lub w siedzibie przy ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki w godzinach 8 00 - 16 00 w pokoju administracji na parterze. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamawiający: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9 Rodzaj Zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego w ilości 150.000 litrów w sezonie grzewczym 2018/2019 Rodzaj zamówienia: Dostawy Wspólny słownik zamówień (CPV): 09.13.51.00-5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie Termin wykonania zamówienia: 11 miesięcy lub do wyczerpania ilości w umowie. Informacje o charakterze prawnym ekonomicznym finansowym i technicznym Wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: koncesja, zezwolenie lub licencja do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia – spełnia/ nie spełnia Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podst. Art. 24 ust.1 ustawy: W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków należy przedłożyć: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Informacja, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym Inne dokumenty : Wypełniony formularz oferty Procedura: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Kryteria oceny ofert: najniższa cena Miejsce i termin składania ofert: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9 do dnia 31.10.2018 r. do godz. 11,00 Termin związania ofertą: 30 dni. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Adres strony internetowej na, której Zamawiający zamieścił Specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.ignacew.edu.pl Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 23.10.2018 r. numer 639386-N-2018 Załącznik nr 1 do SIWZ 2018 SIWZ na olej 36-2018 zał 6 umowa W 362018 Załacznik nr 2 do SIWZ 2018 Załacznik nr 3 SIWZ 2018 Załacznik nr 4 do SIWZ 2018 Załącznik nr 5 do SIWZ 2018 Załacznik nr 7 klauzula RODO