2019-05-29 15:57:33

Dialog techniczny

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 
 • ZAMAWIAJĄCY:
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
 • NIP: 7271005295, REGON 000323370
 
 • DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
 • Ignacew 9, 95-050 Konstantynów łódzki
  Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny”  
 • I PODSTAWA PRAWNA
  Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.  
 • II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
 
 • 1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim.”
 • 2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresieprzygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub określenia warunków umowy w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • 3. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 •  III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
 • 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
 • 2. Zgłoszenia można składać:
 • a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
 • b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
d.wilczynski@konstantynow.zpisdn.gov.pl ;
 • 3. Termin składania zgłoszeń: 05.06.2019 r. do godz. 14.00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
 • 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
 
 • IV WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
 • 1. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
 • 2. Do udziału w dialogu technicznym mogą ubiegać się podmioty, które w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez podmiot jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie (projekt) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi dialogu technicznego tj. polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu monitoringu. Wartość przynajmniej jednego z powyższych projektów przekroczyła 400 000 zł brutto.W przypadku, gdy Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym składany jest wspólnie przez podmioty, ocena warunków dokonywana będzie łącznie.
 • 3. Wykaz zamówień (projektów), o których mowa w pkt 2 należy umieścić we Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, którego wzór został określony, w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
 
 • V ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
 • Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
 • Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
 • Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 2 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”.
 • Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 14.06.2019 r.
 • Regulamin dialogu technicznego
 • Załacznik nr 1 do dialogu technicznego
 • Załącznik nr 2 do dialogu technicznego