Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawy oleju grzewczego do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim - nr sprawy W 36/2018

Konstantynów, dnia 23.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego grzewczego na rok 2018/2019. Nr sprawy W36/2018.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać na stronie www.ignacew.edu.pl lub w siedzibie przy ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki w godzinach 8 00 - 16 00 w pokoju administracji na parterze. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamawiający: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9 Rodzaj Zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego w ilości 150.000 litrów w sezonie grzewczym 2018/2019 Rodzaj zamówienia: Dostawy Wspólny słownik zamówień (CPV): 09.13.51.00-5 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie Termin wykonania zamówienia: 11 miesięcy lub do wyczerpania ilości w umowie. Informacje o charakterze prawnym ekonomicznym finansowym i technicznym Wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: koncesja, zezwolenie lub licencja do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia – spełnia/ nie spełnia Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podst. Art. 24 ust.1 ustawy: W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków należy przedłożyć: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Informacja, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym Inne dokumenty : Wypełniony formularz oferty Procedura: Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Kryteria oceny ofert: najniższa cena Miejsce i termin składania ofert: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9 do dnia 31.10.2018 r. do godz. 11,00 Termin związania ofertą: 30 dni. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Adres strony internetowej na, której Zamawiający zamieścił Specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.ignacew.edu.pl Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 23.10.2018 r. numer 639386-N-2018 Załącznik nr 1 do SIWZ 2018 SIWZ na olej 36-2018 zał 6 umowa W 362018 Załacznik nr 2 do SIWZ 2018 Załacznik nr 3 SIWZ 2018 Załacznik nr 4 do SIWZ 2018 Załącznik nr 5 do SIWZ 2018 Załacznik nr 7 klauzula RODO

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na: wykonanie systemu kontroli dostępu na terenie ZPiSdN w Konstantynowie Łódzkim

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie systemu kontroli dostępu do pomieszczeń zakładu w tym:

 1. wejście do korytarza administracji,
 2. wejście do korytarza szkoły,
 3. wejście do korytarza grupy IV,
 4. drzwi przejściowe z dyżurki A na teren zakładu.
W ramach kontroli dostępu niezbędne jest oprogramowanie umożliwiające kodowanie karty zbliżeniowej dostępu do poszczególnych drzwi oraz zbierające dane o osobach przebywających w poszczególnych skrzydłach zakładu. Istotnym elementem oprogramowania byłoby wykorzystanie użytkowanych w zakładzie kart zbliżeniowych unique. Drzwi wejściowe do poszczególnych korytarzy (ad. 1, 2 i 3) wymagają dodatkowo systemu samodomykającego dla drzwi otwieranych na zewnątrz, czytnika kart oraz pozostałego oprzyrządowania. Drzwi przejściowe z dyżurki A na teren zakładu (ad. 4) wymagają systemu samodomykającego dla drzwi otwieranych na zewnątrz oraz przycisk do otwierania drzwi dla pracowników ochrony (bez czytnika kart). Planowana realizacja zadania – do dnia 31 października 2018 r. Ofertę można złożyć mailem na adres: a.nowogorska@konstantynow.zpisdn.gov.pl lub osobiście w pokoju nr 12 w budynku głównym Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim do dnia 20 września 2018 roku do godz. 15:00. Dodatkowych informacji w przedmiotowym temacie udziela Pani Anna Nowogórska, telefon kontaktowy 42 211 12 58 w. 105.

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na: usługi administrowania zasobami informatycznymi w ZPiSdN w Konstantynowie Łódzkim

Zapraszamy do złożenia oferty na usługi administrowania zasobami informatycznymi polegające na konserwacji bieżącej i nadzorze nad działaniem instalacji i urządzeń w obiektach Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w tym:

 • Utrzymanie sprawności, porządkowanie i konserwacja wszystkich komputerów Zleceniodawcy oraz zainstalowanego na nich oprogramowania.
 • Zarządzanie serwerami oraz aplikacjami.
 • Administrowanie stroną internetową zakładu zgodnie z potrzebami zleceniodawcy.
 • Zarządzanie kontami pracowniczymi zgodnie z potrzebami zleceniodawcy.
 • Konfigurowanie i administrowanie siecią komputerową.
 • Współpraca z twórcami oprogramowań użytkowanych w zakładzie.
 • Wdrażanie nowych rozwiązań usprawniających działanie istniejących urządzeń oraz aplikacji.
 • Tworzenie oraz nadzór nad dokumentacją techniczną.
 • Help desk dla użytkownika końcowego.
 • Monitorowanie pracy systemów oraz sieci, wykrywanie i usuwanie awarii. Co najmniej jeden raz w tygodniu, w godzinach pracy zakładu, wykonanie przeglądu pod kątem stanu urządzeń oraz przekazanie do kierownika gospodarczego zakładu informacji o wynikach tego przeglądu.
 • Samodzielnego dojazdu w celu usunięcia awarii lub wyznaczenie osoby zastępczej.
 • Przystąpienie do usunięcia awarii lub zgłoszonych działań najpóźniej w cztery godziny od przyjęcia zgłoszenia o ile Zleceniodawca nie ustali innego terminu.
 • Usuwania awarii nie później niż dwie doby od przyjęcia zgłoszenia.
 • Utrzymanie wysokiej dostępności baz danych.
 • Konfigurację, wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych, odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa.
  • W cyklu miesięcznym – dane wskazane przez użytkownika, na nośnik zewnętrzny.
  • W cyklu rocznym – wszelkie dane tworzone przez użytkownika, na niekasowalny nośnik zewnętrzny.
 • Inicjowanie i nadzór nad procesem zakupów związanych z realizowanymi projektami, w tym współpraca z dostawcami w zakresie uzgodnienia specyfikacji dostaw i instalacji sprzętu.
 • Instalacja posiadanego oraz nowo nabytego sprzętu i oprogramowania, w tym instalacja serwerów sieci, sieciowych stacji roboczych i oprogramowania sieciowego.
 • Inicjowanie działań mających na celu optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów sprzętowych i systemowych.
 • Prowadzenie konsultacji oraz wydawanie pisemnych opinii o użytkowanym sprzęcie i oprogramowaniu.
 • Wydawanie pisemnych opinii na temat przyczyn awarii i środków zaradczych.
 • Zakup części zamiennych (których koszty poza okresem gwarancji pokrywa Zleceniodawca), niezbędnych do usuwania awarii sprzętu.
Od oferenta wymaga się wszystkich wymaganych do w/w zakresu prac uprawnień których kopię należy załączyć do oferty. Planowana realizacja zadania – od dnia rozstrzygnięcia oferty do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ofertę można złożyć mailem na adres: a.nowogorska@konstantynow.zpisdn.gov.pl lub osobiście w pokoju nr 12 w budynku głównym Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15:00. Dodatkowych informacji w przedmiotowym temacie udziela Pani Anna Nowogórska, telefon kontaktowy 42 211 12 58 w. 105.

Czytaj dalej

OFERTA PRACY - Specjalista ds. księgowości i wynagrodzeń

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: specjalisty ds. księgowości i wynagrodzeń   Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:              1 etat – pełen wymiar czasu pracy Data publikacji ogłoszenia:                                 1 września 2018 r. Termin składania ofert:                                      17 września 2018 r.   Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie list płac dla pracowników: rozliczanie nadgodzin, godzin ponadwymiarowych, urlopów zwolnień lekarskich, premii, świadczeń dodatkowych.
 • Sporządzanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.
 • Współpraca z ZUS, US, GUS, PFRON (sporządzanie deklaracji).
 • Prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Przygotowywanie zestawień i statystyk dla kierownictwa.
 • Sporządzanie list płac kieszonkowego i stypendium dla wychowanków.
 • Bieżąca analiza planu wynagrodzeń pod względem wykorzystania funduszu.
 • Dekretacja list płac oraz bieżąca analiza kont wynagrodzeń.
 • Sporządzanie kwartalnych zestawień budżetowych MS-DB 5 i Rb-70.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej 2-letni staż pracy.
 • Doświadczenie w samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń.
 • Praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów podatkowych oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
 • Mile widziana znajomość karty nauczyciela.
 • Doświadczenie w obsłudze programów płacowych.
 • Obsługa programu ZUS PŁATNIK.
 • Poważne i rzetelne podejście do powierzonych zadań.
 • Obowiązkowość, staranność, skrupulatność, samodzielność, umiejętne organizowanie własnej pracy, umiejętność współpracy, kreatywność, chęć uczenia się.
 • Wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
 • Rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Dodatkowe świadczenia z funduszu socjalnego.
Oferta kandydata musi zawierać:
 • CV z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnienie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „nabór na stanowisko specjalista ds. księgowości i wynagrodzeń” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
 1. Ignacew 9
95-050 Konstantynów Łódzki   W terminie do dnia: 17 września 2018 r. (decyduje data wpływu do Zakładu).

Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 3