Zaproszenie do złożenia oferty na: usługi administrowania zasobami informatycznymi w ZPiSdN w Konstantynowie Łódzkim

Zapraszamy do złożenia oferty na usługi administrowania zasobami informatycznymi polegające na konserwacji bieżącej i nadzorze nad działaniem instalacji i urządzeń w obiektach Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w tym:

 • Utrzymanie sprawności, porządkowanie i konserwacja wszystkich komputerów Zleceniodawcy oraz zainstalowanego na nich oprogramowania.
 • Zarządzanie serwerami oraz aplikacjami.
 • Administrowanie stroną internetową zakładu zgodnie z potrzebami zleceniodawcy.
 • Zarządzanie kontami pracowniczymi zgodnie z potrzebami zleceniodawcy.
 • Konfigurowanie i administrowanie siecią komputerową.
 • Współpraca z twórcami oprogramowań użytkowanych w zakładzie.
 • Wdrażanie nowych rozwiązań usprawniających działanie istniejących urządzeń oraz aplikacji.
 • Tworzenie oraz nadzór nad dokumentacją techniczną.
 • Help desk dla użytkownika końcowego.
 • Monitorowanie pracy systemów oraz sieci, wykrywanie i usuwanie awarii. Co najmniej jeden raz w tygodniu, w godzinach pracy zakładu, wykonanie przeglądu pod kątem stanu urządzeń oraz przekazanie do kierownika gospodarczego zakładu informacji o wynikach tego przeglądu.
 • Samodzielnego dojazdu w celu usunięcia awarii lub wyznaczenie osoby zastępczej.
 • Przystąpienie do usunięcia awarii lub zgłoszonych działań najpóźniej w cztery godziny od przyjęcia zgłoszenia o ile Zleceniodawca nie ustali innego terminu.
 • Usuwania awarii nie później niż dwie doby od przyjęcia zgłoszenia.
 • Utrzymanie wysokiej dostępności baz danych.
 • Konfigurację, wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych, odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa.
  • W cyklu miesięcznym – dane wskazane przez użytkownika, na nośnik zewnętrzny.
  • W cyklu rocznym – wszelkie dane tworzone przez użytkownika, na niekasowalny nośnik zewnętrzny.
 • Inicjowanie i nadzór nad procesem zakupów związanych z realizowanymi projektami, w tym współpraca z dostawcami w zakresie uzgodnienia specyfikacji dostaw i instalacji sprzętu.
 • Instalacja posiadanego oraz nowo nabytego sprzętu i oprogramowania, w tym instalacja serwerów sieci, sieciowych stacji roboczych i oprogramowania sieciowego.
 • Inicjowanie działań mających na celu optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów sprzętowych i systemowych.
 • Prowadzenie konsultacji oraz wydawanie pisemnych opinii o użytkowanym sprzęcie i oprogramowaniu.
 • Wydawanie pisemnych opinii na temat przyczyn awarii i środków zaradczych.
 • Zakup części zamiennych (których koszty poza okresem gwarancji pokrywa Zleceniodawca), niezbędnych do usuwania awarii sprzętu.
Od oferenta wymaga się wszystkich wymaganych do w/w zakresu prac uprawnień których kopię należy załączyć do oferty. Planowana realizacja zadania – od dnia rozstrzygnięcia oferty do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ofertę można złożyć mailem na adres: a.nowogorska@konstantynow.zpisdn.gov.pl lub osobiście w pokoju nr 12 w budynku głównym Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim do dnia 14 września 2018 roku do godz. 15:00. Dodatkowych informacji w przedmiotowym temacie udziela Pani Anna Nowogórska, telefon kontaktowy 42 211 12 58 w. 105.

Czytaj dalej

OFERTA PRACY - Specjalista ds. księgowości i wynagrodzeń

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: specjalisty ds. księgowości i wynagrodzeń   Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:              1 etat – pełen wymiar czasu pracy Data publikacji ogłoszenia:                                 1 września 2018 r. Termin składania ofert:                                      17 września 2018 r.   Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie list płac dla pracowników: rozliczanie nadgodzin, godzin ponadwymiarowych, urlopów zwolnień lekarskich, premii, świadczeń dodatkowych.
 • Sporządzanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.
 • Współpraca z ZUS, US, GUS, PFRON (sporządzanie deklaracji).
 • Prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Przygotowywanie zestawień i statystyk dla kierownictwa.
 • Sporządzanie list płac kieszonkowego i stypendium dla wychowanków.
 • Bieżąca analiza planu wynagrodzeń pod względem wykorzystania funduszu.
 • Dekretacja list płac oraz bieżąca analiza kont wynagrodzeń.
 • Sporządzanie kwartalnych zestawień budżetowych MS-DB 5 i Rb-70.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej 2-letni staż pracy.
 • Doświadczenie w samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń.
 • Praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów podatkowych oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
 • Mile widziana znajomość karty nauczyciela.
 • Doświadczenie w obsłudze programów płacowych.
 • Obsługa programu ZUS PŁATNIK.
 • Poważne i rzetelne podejście do powierzonych zadań.
 • Obowiązkowość, staranność, skrupulatność, samodzielność, umiejętne organizowanie własnej pracy, umiejętność współpracy, kreatywność, chęć uczenia się.
 • Wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
 • Rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Dodatkowe świadczenia z funduszu socjalnego.
Oferta kandydata musi zawierać:
 • CV z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnienie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „nabór na stanowisko specjalista ds. księgowości i wynagrodzeń” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
 1. Ignacew 9
95-050 Konstantynów Łódzki   W terminie do dnia: 17 września 2018 r. (decyduje data wpływu do Zakładu).

Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy posterunku B wraz z modernizacją pomieszczeń przyległych.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy posterunku B wraz z modernizacją pomieszczeń przyległych w budynku głównym Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim. Wizję lokalną dla zainteresowanych wyznacza się na dzień: 29 - 30 sierpnia 2018 r. w godzinach 8.00 – 14.00. Oferty cenowe wraz z ustalonym zakresem prac należy złożyć w sekretariacie zakładu, pokój nr 10 do dnia 7 września 2018 r. w godzinach 08.00 – 15.00. Ostateczne wskazanie wykonawcy nastąpi po posiedzeniu komisji przetargowej wraz z podaniem do wiadomości w dniu 10 września 2018 r.

Czytaj dalej

OFERTA PRACY - Psycholog

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat Poszukujemy kandydatów na stanowisko:   PSYCHOLOG   MIEJSCE PRACY:

 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
OPIS STANOWISKA:
 • Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie
 • Prowadzenie rozmów z rodzicami wychowanków dotyczących rozwoju i stanu ich dziecka
 • Stała współpraca z wychowawcami i całym personelem zakładu
WARUNKI PRACY:
 • Zatrudnienie przez mianowanie
 • Praca w wymiarze 22/22
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych - mgr Psychologii
 • Długoletnie doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu pracy z trudną młodzieżą (resocjalizacja; socjoterapia), doświadczenie w pracy w zespołach konsultacyjno-diagnostycznych, w zakładach karnych i poprawczych
 • Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl   Termin składania ofert 20.08.2018

Czytaj dalej

OFERTA PRACY - Terapeuta ds. uzależnień

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat Poszukujemy kandydatów na stanowisko:   TERAPEUTA do spraw uzależnień   MIEJSCE PRACY:

 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
OPIS STANOWISKA:
 • Praca nad uzależnieniami młodzieży niedostosowanej społecznie
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych z wychowankami
 • Sporządzanie opinii o podopiecznych
 • Stała współpraca z wychowawcami i dyrektorem Zakładu
WARUNKI PRACY:
 • Praca w wymiarze 11/22
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych - Psychologii/Psychoterapii/Psychiatrii/Pedagogii
 • Mile widziane doświadczenie oraz dodatkowe kwalifikacje z zakresu pracy z trudną młodzieżą (resocjalizacja, socjoterapia)
 • Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność i umiejętność pracy w zespole;
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oferty proszę przesyłać na adres pocztowy Zakładu lub e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl   Termin składania ofert 20.08.2018

Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 5