Oferta pracy - nauczyciel matematyki - zastępstwo

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat Poszukujemy kandydatów na stanowisko:   NAUCZYCIEL MATEMATYKI - ZASTĘPSTWO   MIEJSCE PRACY:

 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
OPIS STANOWISKA:
 • Nauczanie matematyki w szkołach Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
 • Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie
 • Stała współpraca z wychowawcami i całym personelem zakładu
WARUNKI PRACY:
 • Zatrudnienie na podstawie KN, wg. awansu zawodowego
 • Praca w wymiarze 10/18
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – matematyka, resocjalizacja
INNE WYMAGANIA
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotu
 • Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, duża odporność na stres
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl   Termin składania ofert 31.12.2018  

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Roboty termomodernizacyjne dachu i elewacji budynku hostelu przy ZPiSdN w Konstantynowie Łódzkim"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Roboty termomodernizacyjne dachu i elewacji budynku hostelu przy ZPiSdN w Konstantynowie Łódzkim" Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie określonym przedmiarem robót dla w/w zadania oraz zgodnie z projektami budowlanymi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierają: a) Przedmiar robót, - stanowiący dodatek nr 8 do SIWZ, b) Projekt budowlany-- stanowiący dodatek nr 9 do SIWZ, c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót– stanowiący dodatek nr 10 do SIWZ, 4 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).   Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (podwykonawcę)  na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: - czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w  dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi: osób kierujących budową, kierowników robót, osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.   Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone we wzorze umowy.   Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.   Pełne ogłoszenie o zamówieniu 1 formularz oferty - dodatek nr 1  2 Oświadczenie o warunkach 3 oświadczenie o wykluczeniu 4 Doś. zawodowe 5 Grupa kapitałowa 6 Ośw. o robotach 7 wzór umowy 8 przedmiar robót 9 projekt 10 Specyfikacja techniczna- docieplenie stropodachu 10 Specyfikacja SIWZ  

Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 5