Oferta pracy - nauczyciel matematyki - zastępstwo

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Jesteśmy placówką resocjalizacyjną o charakterze półotwartym dla chłopców w wieku od 13 do 21 lat Poszukujemy kandydatów na stanowisko:   NAUCZYCIEL MATEMATYKI - ZASTĘPSTWO   MIEJSCE PRACY:

 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki
OPIS STANOWISKA:
 • Nauczanie matematyki w szkołach Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
 • Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie
 • Stała współpraca z wychowawcami i całym personelem zakładu
WARUNKI PRACY:
 • Zatrudnienie na podstawie KN, wg. awansu zawodowego
 • Praca w wymiarze 10/18
WYMAGANE KWALIFIKACJE:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – matematyka, resocjalizacja
INNE WYMAGANIA
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotu
 • Punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, duża odporność na stres
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV wraz z listem motywacyjnym
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oferty proszę składać na adres Zakładu lub adres e-mail: sekretariat@konstantynow.zpisdn.gov.pl   Termin składania ofert 31.12.2018  

Czytaj dalej

OFERTA PRACY - Specjalista ds. księgowości i wynagrodzeń

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: specjalisty ds. księgowości i wynagrodzeń   Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:              1 etat – pełen wymiar czasu pracy Data publikacji ogłoszenia:                                 1 września 2018 r. Termin składania ofert:                                      17 września 2018 r.   Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie list płac dla pracowników: rozliczanie nadgodzin, godzin ponadwymiarowych, urlopów zwolnień lekarskich, premii, świadczeń dodatkowych.
 • Sporządzanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.
 • Współpraca z ZUS, US, GUS, PFRON (sporządzanie deklaracji).
 • Prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Przygotowywanie zestawień i statystyk dla kierownictwa.
 • Sporządzanie list płac kieszonkowego i stypendium dla wychowanków.
 • Bieżąca analiza planu wynagrodzeń pod względem wykorzystania funduszu.
 • Dekretacja list płac oraz bieżąca analiza kont wynagrodzeń.
 • Sporządzanie kwartalnych zestawień budżetowych MS-DB 5 i Rb-70.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe,
 • Co najmniej 2-letni staż pracy.
 • Doświadczenie w samodzielnym naliczaniu wynagrodzeń.
 • Praktyczna znajomość prawa pracy, przepisów podatkowych oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
 • Mile widziana znajomość karty nauczyciela.
 • Doświadczenie w obsłudze programów płacowych.
 • Obsługa programu ZUS PŁATNIK.
 • Poważne i rzetelne podejście do powierzonych zadań.
 • Obowiązkowość, staranność, skrupulatność, samodzielność, umiejętne organizowanie własnej pracy, umiejętność współpracy, kreatywność, chęć uczenia się.
 • Wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
 • Rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Dodatkowe świadczenia z funduszu socjalnego.
Oferta kandydata musi zawierać:
 • CV z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnienie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458).
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy.
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „nabór na stanowisko specjalista ds. księgowości i wynagrodzeń” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
 1. Ignacew 9
95-050 Konstantynów Łódzki   W terminie do dnia: 17 września 2018 r. (decyduje data wpływu do Zakładu).

Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 1