Ogłoszenie na przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego grzewczego na rok 2019/2020

Konstantynów, dnia 10.10.2019 r.


Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego grzewczego na rok 2019/2020.
Nr sprawy W31/2019.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać na stronie www.ignacew.edu.pl lub w siedzibie przy ul. Ignacew 9, 95-050 Konstantynów Łódzki w godzinach 08.00 - 16.00 w pokoju administracji na parterze.
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamawiający:
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9

Rodzaj Zamawiającego:
Inny: jednostka budżetowa

Przedmiot zamówienia:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego w ilości 150.000 litrów
w sezonie grzewczym 2019/2020

Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Wspólny słownik zamówień (CPV): 09.13.51.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy lub do wyczerpania ilości w umowie
Informacje o charakterze prawnym ekonomicznym finansowym i technicznym
Wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: koncesja, zezwolenie lub licencja do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia – spełnia/ nie spełnia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podst. Art. 24 ust.1 ustawy:
W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków należy przedłożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Informacja, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
Inne dokumenty :
Wypełniony formularz oferty
Procedura:
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Miejsce i termin składania ofert: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ignacew 9 do dnia 22.10.2019 r. do godz. 11.00
Termin związania ofertą: 30dni
Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Adres strony internetowej na, której Zamawiający zamieścił Specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.ignacew.edu.pl
Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10.10.2019 r. numer 607306-N-2019

SIWZ NA OLEJ 31-2019

zał 1 olej 31 2019

zał 2 olej 31-2019

zał 3 olej 31-2019

zał 4 olej 31-2019

zał 5 olej 31-2019

zał 6 umowa 31-2019

zał 7 rodo

 

 

Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 4