Dialog techniczny

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

 
 • ZAMAWIAJĄCY:
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
 • NIP: 7271005295, REGON 000323370
 
 • DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
 • Ignacew 9, 95-050 Konstantynów łódzki
  Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny”  
 • I PODSTAWA PRAWNA
  Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.  
 • II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
 
 • 1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim.”
 • 2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresieprzygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub określenia warunków umowy w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • 3. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 •  III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
 • 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
 • 2. Zgłoszenia można składać:
 • a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
 • b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
d.wilczynski@konstantynow.zpisdn.gov.pl ;
 • 3. Termin składania zgłoszeń: 05.06.2019 r. do godz. 14.00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
 • 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
 
 • IV WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
 • 1. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
 • 2. Do udziału w dialogu technicznym mogą ubiegać się podmioty, które w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez podmiot jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie (projekt) odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi dialogu technicznego tj. polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu monitoringu. Wartość przynajmniej jednego z powyższych projektów przekroczyła 400 000 zł brutto.W przypadku, gdy Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym składany jest wspólnie przez podmioty, ocena warunków dokonywana będzie łącznie.
 • 3. Wykaz zamówień (projektów), o których mowa w pkt 2 należy umieścić we Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, którego wzór został określony, w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
 
 • V ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
 • Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
 • Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
 • Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 2 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”.
 • Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 14.06.2019 r.
 • Regulamin dialogu technicznego
 • Załacznik nr 1 do dialogu technicznego
 • Załącznik nr 2 do dialogu technicznego
 
Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy nabiału.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawy nabiału zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Ostatecznym terminem składania ofert jest 25 kwietnia 2019 r. godzina 15.00. Poniżej załączamy dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty.
Czytaj dalej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę, montaż i uruchomienie abonenckiej centrali telefonicznej.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na  dostawę, montaż i uruchomienie abonenckiej centrali telefonicznej. Ostatecznym terminem składania ofert jest 23 kwietnia 2019 r. godzina 15.00. Poniżej załączamy dokumenty niezbędne do sporządzenia oferty.
Czytaj dalej
Jesteś na stronie: 2